Lejebetingelser for MC-trailere

Regel

Beskrivelse

§ 1 Førend den lejede MC-trailer modtages, gennemgås denne sammen af LG-udlejning og lejer for evt. defekter og mangler. Disse noteres og vedlægges lejeaftalen.
§ 2 Den lejede MC-trailer afleveres i rengjort stand.
§ 3 Lejer betaler selv for skader, som denne forvolder på den lejede MC-trailer.
§ 4 Lejer er selv ansvarlig for, at det trækkende køretøj har behørig ansvarsforsikring for det tilkoblede køretøj og at vogntoget ikke overstiger grænserne for det trækkende køretøj og lejers kørekort.
§ 5 Lejer er selv ansvarlig for, at godset er korrekt placeret og forsvarligt fastsurret på/i påhængskøretøjet.
§ 6 På trods af køretøjernes tekniske maksimumhastighed påhviler det lejeren ikke at overstige de til enhver tid gældende fartgrænser.
§ 7 Det påhviler lejer at sikre sig, at surringsgrej er i forsvarlig stand og at surregods forsvarligt fast. LG-udlejning har intet ansvar herfor.